Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei žiūrime į jūsų privatumą labai rimtai. Todėl siekiame išsamiai informuoti jus apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Visus duomenis rinksime, saugosime ir tvarkysime vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 („Reglamentas“), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

lega.lt didmeniniams klientams skirta sistema gali veikti tik mums renkant, saugant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant („tvarkyti“ arba „tvarkymas“) su jumis susijusius duomenis. Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie jus, kurią pateikiate jūs pats arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia jus identifikuoti („duomenys“), tokią kaip vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mok. kodas.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, nes joje aprašoma, kuriuos jūsų duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės mūsų teikiamomis sistemos paslaugomis. Taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų duomenų apsaugą, ypač – apie jums įstatymu užtikrinamas teises. Ateityje šią Politiką mes galime keisti, todėl skatiname jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai. Jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis vienu iš būdų, nurodytų žemiau.

Kokius jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome

Registracijos metu jūs nurodote šiuos duomenis - vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mok. kodas. Šie duomenys yra būtini siekiant išrašyti sąskaitą, pristatyti prekes, derinti užsakymo detales. 

Svarbu: Jeigu jūs pateikiate mums kitų su jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome jūsų duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

Svarbu: jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini, mes negalėsime Jums suteikti prieigos prie lega.lt sistemos.

Slapukų naudojimas

Daugiau informacijos apie mūsų interneto svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Slapukų aprašyme.

Iš kur gauname jūsų asmens duomenis

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate registruodamiesi lega.lt sistemoje.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

duomenis saugome dar 10 metų po sistemos nenaudojimo, tačiau ne ilgiau nei būtina buhalterinės apskaitos tikslais, laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Kiek saugi yra jūsų asmeninė informacija

Mes nuolat naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos atskleidimo ar panaudojimo. Prieiga prie duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje Politikoje aprašytais tikslais.

Visgi, norime atkreipti jūsų dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu ar el. paštu ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs, todėl turėtumėte būti atsargūs, teikdami informaciją naudojantis viešu kompiuteriu.

Kokios yra jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

Kaip jūs galite įgyvendinti savo teises

Prašymus (įskaitant prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo), skundus ar pranešimus („paklausimas“) jūs galite pateikti elektroniniu laišku lina@lega.lt.

Atsakymą į jūsų paklausimą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai mums reikės daugiau laiko, kad galėtume išsamiai atsakyti į jūsų gautą paklausimą, mes pateiksime atsakymą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paklausimo gavimo dienos, jums apie tai iš anksto pranešę.

Mūsų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis: lina@lega.lt arba IĮ „Lega“, Reg. adresas: Panerių g. 217, 48437 Kaunas.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Bet kokiu su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į lega.lt duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 612 28853, el. paštu lina@lega.lt, arba paštu adresu Reg. adresas: Panerių g. 217, 48437 Kaunas

Asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės

Rinkdami ir naudodami jūsų mums patikėtus, mes laikomės šių principų:

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2021 metais 02 mėn. 08 d. ir ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime mūsų interneto svetainėje www.lega.lt ir kitomis priemonėmis.